Category: צביעה/גבס
Print

בניה ירוקה היא בעצם הסתכלות מערכתית ותכנון של בתים או מבנים במטרה לחסוך משאבים כגון מים, אנרגיה, וחוצרים המזיקים לסביבה או פוגעים בה.
הבניה הירוקה מיושמת הרבה לפני המעשה עצמו, הקבלן והמהנדס בדרך כלל יתאמו דרך ליצירה של מבנה אשר לא גורע סביבתית.
בניה ירוקה היא חכמה לחסכון עתידי במשאבים והוצאות הבית.